Influïm

L’expertesa i reconeguda trajectòria de les Entitats Fundadores ens legitima a donar un pas endavant i situar-nos en el pla de l’Acció legítima i necessària d’Influir en els Sectors Socials, els Productius i en les Classes Dirigents, amb Transparència estratègica, per assolir la implementació estructural de la Sostenibilitat Urbana en la Governança i les Polítiques Econòmiques, Ambientals i Socials que s’activaran amb la nova Cultura de la Sostenibilitat, l’Acció Climàtica i la Transició Energètica.

I ho fem sent:

  • Presents i Actius a la Xarxa d’entitats B+S, Barcelona més Sostenible.  
  • Presents i Actius a les Xarxes Socials, amb Web pròpia, Twitter, Facebook, Instagram.
  • Referents en la consolidació de l’Interès General de la Sostenibilitat Urbana en tots els àmbits, executiu, normatiu i legislatiu, inclòs l’Actualització en clau de Sostenibilitat urbana de Carta Municipal de Barcelona.
  • Actius a la darrera Campanya Electoral de les Eleccions Municipals 2019, concertant i fent entrevistes als Candidats alcaldables per assolir implementar la Sostenibilitat Urbana als seus Programes Electorals.
  • Presents en tots els Processos Participatius Oberts als Agents Socials, per l’elaboració de Polítiques Públiques i Normatives Ambientals, amb criteris Socials i d’Economia Circular.
  • Presents i Actius a les Taules per la Declaració de l’Emergència Climàtica i la Taula Contra la Contaminació de l’Aire de l’Aj. de Barcelona.
  • Presents i Actius a les Taules de Debat del P.D.U.Plà Director Urbanístic Metropolità, del Plà Estratègic de Collserola, del Pla Estratègic del Port de Bcn…
  • Presents i Actius al Park(ing)Day 2019 i 2020, amb Enquestes que formulen noves preguntes i interpel·len la Societat per activar el potencial inexplorat a Influir en la Política a tots els nivells, Veïnal, l’Associatiu, Municipal…

Decàleg

A diferència dels clàssics grups ambientalistes que centren la seva acció a “contrarestar” impactes ambientals i socials, “revertir” accions i tendències recurrents ambientalment irresponsables i “disminuir” impactes generats per activitats i modus de vida quotidians que han esdevingut sistèmics.

Nosaltres, GIxSU “que Construïm” les ciutats cosmopolites i que les utilitzem com a hàbitat i plataforma per a prosperar, PROPOSEM UNA MANERA SOSTENIBLE DE CONSTRUIR LA CIUTAT I L’ECOSISTEMA URBÀ , UNA MANERA DE FER CIUTAT QUE SUBSTITUEIXI EL MODEL RECURRENT OBSOLET QUE RESPON A UNA SOCIETAT DESPREOCUPADA DE L’IMPACTE DE LES SEVES ACCIONS QUOTIDIANES i QUE ÉS REFLEX D’UN MODEL ECONOMIC QUE HA COL·LAPSAT. PER PASSAR A COMPTAR AMB UNA SOCIETAT AMBIENTALMENT RESPONSABLE QUE CONSTRUEIXI UNA CIUTAT AMB CAPACITAT A PROGRESSAR.

LOWCARBON LA QUALITAT DE L’AIRE A CIUTAT

Asignar una Quota Energètica i d’Emissio ns de CO2 i d’Aigua a l es Parceles Urbanes/Solars edificacbles Públics i Privats, a les OME del PGM renovat.

1 de cada 6 cotxes que es matriculin a Bcn 100% Elèctric i minorar el nombre/ratio de reserva d’aparcam ent obligat al PGM/OME.

Fer efectiva l’Operadora Energètica Municipal i que es faci efec tiu que les HPO a Bcn gaudeixin d’Instal·lació de Climatització Calor i Fred bonificada vetllant que no es produe ixin episodios de Pobresa Energètica.

Fomentar la Compra Conjunta d’Energia i Regulant les dinàmiques per compartir els sobrants de l’auto producció en benefici d’harmonitzar horaris de producció d’energia neta i horaris de consum.

WELLBEING LA QUALITAT DE VIDA A L’HABITATGE URBÀ

Creació d’una Certificació municipal de Construccio Biocompatible per proveir qualitat de l’Ambient interior: materials, pintures sense contaminants /COVs fotocatalitiques i minerals /Calç/Silicats fust es certi ficad es i Reciclats.

Qualitat de l’Aire Interior als Habitatges: acoblar els Indicadors de Qualitat d’Aire a Ciutat NOx, CO2, O2,... "Taula municipal per la Qualitat de l'Aire", amb els horaris de Renovació /ventilació dels espais habitables.

DIVERSITAT vs ZONIFICACIÓ URBANÍSTICA

Dret a Retracte /adquisició pública dels Pisos buits/ex Turístics en règim de VPO per Repoblar l’Eixample amb gent jove i amb mainada, vs gentrificació i a favor de la barreja de classes socials i edats, intergeneracional que caracteritza l’Eixample Cerdà i que és un Valor en si mateix que cal fomentar de nou.

Pla d’Usos per fomentar la mixtura d’usos, Residencial, Comercial, Terciari i Productiu net , per fer Barri i reformular la mobilitat obligada.

REFORMULAR EL MODEL DE QUALITAT DE VIDA A LA CIUTAT

Reformular, Redistribuir i Redimensionar amb criteris d Urbanisme de Gènere l’assignació actual de les quotes d’Ocupació, Trànsit, Visita, Residència/Habitació//temporal/Turisme i Ús de l’Espai Públic/vetlladors/Aparcament/carrilsBici/carrils Bus/carrils cotxe, amb Criteris de Sostenibilitat Urbana. Per assolir una Ciutat amb capacitat a Prosperar per la seva Sostenibilitat Sostenibilitat Urbana.

Ensenyament: Campanya formació en Sostenibilitat Urbana a les Escoles Municipals i IES per educar les noves generacions en la Sostenibilitat Urbana.